کیک چوبی ( کیک پاپ cake pop)

حتما خیلی وقتها پیش آمده تا کودکان دلبندتان از سر رفتن مفرط حوصله به جان شما نق بزنند و به بهانه های مختلف غرغر کنند، در این مواقع کل خانواده بسیج می شوند تا حوصله ی عالیجنابان کوچک را سر جایش بنشانند از مادربزرگ ها و پدر بزرگ ها گرفته تا خا له و عمه همه و همه  البته اگر آنها در دسترس مادران ارجمند باشند و گر نه که مادریا پدرو یا هر دو  می مانند و حوصله ی سر رفته دلبندشان در این مواقع آشپزی و شیرینی پزی به درد خواهد خورد و تهیه این کیک های چوبی ادامه مطلب کیک چوبی ( کیک پاپ cake pop)