بستنی ماست مانگو (لسی انبه یخی )

تابستان تقریبا به آخر رسیده و من  تازگی ها سراغ بستنی ها می روم هرچند بستنی وقت خاصی ندارد،  زمستان و تابستان سرش نمی شود، حتی  خوردن بستنی در زمستان کیف دیگری دارد بس چشیدنی! هر چند ، در روزهای گرم تابستانی بدن آدمی ناخودآگاه تمنای خنک شدن دارد و اینجاست که هوس خوردن بستنی آنهم از نوع یخی دست از سر آدم بر نمی دارد. من هم از بچگی عاشق بستنی یخی بودم  البته بچه که بودم از انبه و بستنی های ماستی یخ زده خبری نبود  اگر هم بود احتمالا با آن تعصب اکبر مشتی که من داشتم ادامه مطلب بستنی ماست مانگو (لسی انبه یخی )