بستنی شاتوتی

بستنی خوردن نیاز به بهانه و مقدمه چینی ندارد اگر در خانه بستنی باشد دخلش در آمده ! مخصوصا از نوع میوه ای اش البته من که اهل بستنی خوردن فراوان هستم خیلی از بستنی ها ی بازاری را نمی توانم بخورم بنابراین متد آسانی برای درست کردن بستنی پیدا کرده ام در این روش اصلا نیاز به درست کردن کاستارد نیست ولی نتیجه طعم و مزه  تضمین شده تر از روش دنگ و فنگ دار درست کردن کاستارد است. راستش را بخواهید بعد از هر بار بستنی خوردن فراوان وجدان درد مرد افکنی می گیرم و نادم می شوم ادامه مطلب بستنی شاتوتی