آش ماست

یکی از شاخص ترین آش های خطه ی آذربایجان آش ماست است. البته در زورآزمایی آش ماست و آش دوغ  در آشپزخانه من آش دوغ زورش به آش ماست می چربد و آنرا در چشم به هم زدنی ضربه فنی می کند حالا یا داور وسط که من باشم حق کشی می کنم و به سود آش دوغ رای می دهم یا اینکه در قرعه کشی هم آش دوغ برنده می شود ؛ خلاصه اینکه بیشتر اوقات آش دوغ دستش به عنوان برنده بالا می رود ! اما این به آن معنا نیست که آش ماست بد است  بلکه آش ادامه مطلب آش ماست