آش کلم قمری

یکی از خبرهای داغ این روزها، آلودگی هوای تهران است  که البته روزگار مدیدیست گرفتارمان کرده.  برای رفع و رجوعش مثنوی هفتاد من می نویسند  اما به همان دلیل هفتاد من بودنش گاو نر می خواهد و مرد کهن! مثنوی را نخوانده بایگانی اش می کنند تا سال های آتی هم  شب شعرهایی در مذمت آلودگی  تشکیل دهند و شاعران بسرایند و کیلو کیلو به وزن آن مثنوی بایگانی شده بیفزایند و به خود ببالند که ما سرودیم اما کسی نخواند!!  و سهم ما ازمثنوی همانا  یک نفس هوای تازه ام آرزوست! البته ما خود نیز مقصر هستیم خودمان به ادامه مطلب آش کلم قمری