آش دوغ

شاید خیلی ها با آش دوغ بیگانه باشند یا حتی اسمی از آن به گوششان نخورده باشد چه برسد به مزه مزه کردنش! اما خیلی ها هم حتما سفری به اردبیل داشته و کاسه ای نیز از آش دوغ سرعین خورده باشند البته  به نظر من در دیار آذربایجان هر شهر برای خودش دستور پخت مخصوص به خود را دارد اما من پا را نیز از این فراتر می گذارم و می گویم هر خانواده  می تواند دستور مختص و دلخواه خود را داشته باشد مثل خانواده ی ما، در خانواده ما آش دوغ از پنج ماده تشکیل شده  است ادامه مطلب آش دوغ