ترشی مخلوط لبو

  از سفره هایی که تنها تجمل  آنها فقط یک کاسه ترشی خوب و خوشمزه است خوشم می آید.  اینجور سفره ها آرامش خاصی دارند شاید به خاطر سادگی آنها باشد. با اینکه می دانم ترشی گذاشتن آنچنان هم ساده نیست ولی  خود ترشی ذات بی تکلفی دارد، نمیدانم آیا منظورم را می رسانم یا نه ! مثلا همین ترشی که تصوریش معرف حضور شماست  و من اسمش را ترشی مخلوط لبو گذاشته ام بسیار زیبا و خوشرنگ است  هماندم که در سفره گذاشته می شود در یک چشم برهم زدنی  سفره را از عادی بودن به فوق العاده  ارتقاء ادامه مطلب ترشی مخلوط لبو