کیک توپی cake ball

یه توپ دارم قل قلقلیه ، شکلاتی و نازنازیه   می زارم تو دهن آب میشه…………هروقت که این کیکها را درست کردید .جای نقطه چین ها را شما پر کنید ! این کیکهای کوچک  بسیار ارزشمند هستند زیرا شما دیگر نگران اسراف  خورده کیک های بوجود آمده از بریدن و تنظیم کردن کیک ها نخواهید بود یا اینکه شما از  کیک هایی که خوب از آب در نیامنده اند ناراحت هستید و نمی دانید با آنها چه کنید! درست کردن کیک بال یا کیک توپی راهی بسیار ساده جهت افزودن کیفیت و کمیت خورده کیک ها  و کیک های بی مصرف ادامه مطلب کیک توپی cake ball