فلافل کلاسیک

اولین باری که فلافل خوردم سال اول دبیرستان بودم راستش هنوز هم در باورم نمی گنجدد  منی که  هر گز از هیچ تغذیه فروشی ساندویچ نمی خریدم در صف بوفه مدرسه بایستم  تا فلافلی را بخورم که در آن روغنهای صد بار مصرف سرخ می شد اما بعضی مواقع آهنین ترین اراده ها هم ذوب می شوند. آوازه ی طعم فلافل مدرسه و بوی تند آن که در همه ی  مدرسه می پیچید وسواس خناسی شده بود که نگو ! مادرم  کتلت و شامی و انواع اقسام کوکوها را با طعمهای  مثال نزدنی درست می کرد اما فلافل برایم غریب ادامه مطلب فلافل کلاسیک