بلدرچین با چاشنی نعناع

زمانی نه چندان دور خوردن گوشت پرندگانی مثل مرغابی، غاز، بوقلمون، کبک حتی بلدرچین اشرافی گری به حساب می آمد و زیاد باب طبع نبود البته این بدین معنی نیست هر کسی که از پرندگان حلال گوشت به جز مرغ خورده باشد پس حتما سرمایه دار امپریالیستی است  نه ابدا ً ! اما چون قیمت مرغ ارزانتر از بقیه اقوام خویش بوده پس خوردنش حلال تر بود و نوش جانتر، هر آن چیز هم که بهتر نوش جان شود پس بیشتر هم به تن آدمی گوشت می شود. اما این چند وقته با معجزه های اقتصادی که در کشور عزیزمان ادامه مطلب بلدرچین با چاشنی نعناع