بستنی زعفرانی سنتی

نخستین رمضانی که روزه گرفتم کودکی ده ساله بودم از آن چست و چابک ها اما نرم و نازک که از این لب جو به آن سوی جو می پریدم. آرام و قرار نداشتم دائم در تلاطم و بدو بدو بودم . حالا چرا در نه سالگی روزه نگرفتم خود حدیث دیگریست. وقتی به سن تکلیف رسیدم  و نه سالگی را پاس کردم رمضان با تابستان داغی مثل همین تابستان خودمان مصادف شده بود و جثه کوچک  من طاقت روزه داری را نداشت ، خانواده نیز اصراری بر روزه گرفتنم نداشتند و می گفتند هر وقت که خودت حس کردی ادامه مطلب بستنی زعفرانی سنتی